Điều khoản và Điều kiện

Trang web KenhTech.com được quản lý bởi các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn được viết tại địa chỉ https://kenhtech.com/. Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc và chịu ảnh hưởng của những Điều khoản này. Bằng việc truy cập và sử dụng KenhTech.com, bạn đã tác động vào sự đồng ý của mình với tất cả các Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trên trang web này. Trang web sẽ không sử dụng được nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được nêu trong trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Theo các Điều khoản này, ngoài nội dung bạn sở hữu, KenhTech.com và/hoặc người cấp phép của trang web sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trên trang web này. Các Điều khoản và Điều kiện đã được tạo ra bằng trình tạo mẫu Điều khoản và Điều kiện. Bạn chỉ được cấp phép giới hạn để xem tài liệu có trên trang web này.

Những hạn chế

Bạn bị giới hạn đối với những việc sau đây:

  • Không được xuất bản bất kỳ tài liệu nào từ trang web này trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.
  • Không được bán, cấp phép phụ và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên trang web.
  • Không được biểu diễn công khai và/hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên trang web.
  • Không được sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào gây hại hoặc ảnh hưởng đến trang web hoặc quyền truy cập của người dùng vào trang web này.
  • Không được sử dụng trang web này trái với luật và quy định hiện hành hoặc có thể gây hại cho trang web hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào.
  • Không được tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào liên quan đến trang web này.
  • Không được sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực nhất định trên trang web này bị giới hạn quyền truy cập và KenhTech.com có thể giới hạn thêm quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào trên trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho trang web này đều được bảo mật và bạn phải duy trì tính bảo mật cho chúng.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, thuật ngữ “Nội dung của Bạn” ám chỉ bất kỳ văn bản, âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng việc hiển thị Nội dung của Bạn, bạn đồng ý cấp cho KenhTech.com một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, trên toàn cầu, và có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Nội dung của bạn phải là sở hữu của riêng bạn và không xâm phạm đến quyền của bên thứ ba. KenhTech.com có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Không có bảo hành

Trang web này được cung cấp trong tình trạng “nguyên trạng”, với tất cả các lỗi, và không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào từ KenhTech.com liên quan đến Trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web này. Thêm vào đó, không có bất kỳ nội dung trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong bất kỳ trường hợp nào, KenhTech.com, cũng như tất cả các cán bộ, giám đốc và nhân viên của KenhTech.com, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. Các bên được gọi là Kính Nam Phát, bao gồm cả cán bộ, giám đốc và nhân viên, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Sự bồi thường

Bạn sẽ phải bồi thường tối đa cho KenhTech.com và bảo vệ KenhTech.com khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân dẫn đến hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

KenhTech.com được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa KenhTech.com và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam, và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án liên bang và bang đặt tại Việt Nam để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.