Cơ chế thu thập và quản lý dữ liệu hệ thống trên iPhone