Xóa lịch sử và dữ liệu web để giảm kích thước dữ liệu hệ thống